به تمامی کارجویان و کارفرمایان محترم به سایت تازه تأسیس موسسه فرهیختگان دانشگاه خوش آمد می گوییم.