دستورالعمل کاریابی


  • ثبت نام ازمتقاضیان كار
  • كسب فرصت های شغلی
  • مشاوره و راهنمایی شغلی جویندگان كار و كارفرمایان
  • معرفی جویندگان كار به مراكز آموزش فنی و حرفه ای
  • معرفی جویندگان كار به واحدهای متقاضی نیروی كار
  • شناخت بازاركار داخلی